Gefinancierde Zorg

InterMediCare thuiszorg verleent de door de overheid gefinancierde thuiszorg. Deze financiering is ondergebracht in drie wetten, namelijk;

  • Zorgverzekeringswet (Zvw), ondergebracht bij uw zorgverzekeraar.
  • Wet langdurige zorg (Wlz), ondergebracht bij het zorgkantoor
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ondergebracht bij uw gemeente.

Wanneer u thuiszorg nodig heeft kunt u hier via één van de bovenstaande wetten dus een vergoeding voor krijgen. Wel heeft u dan een indicatie nodig.

Welke zorg wordt gefinancierd?

Welke zorg u vergoed krijgt hangt af van de soort zorg die u nodig heeft.

  • Persoonlijke verzorging (PV) en verpleging (VP) thuis valt onder de Zvw
  • Begeleiding en hulp bij de huishouding valt onder de WMO
  • Langdurige zorg binnen een instelling valt onder de WLZ. Wilt u voorlopig thuis verzorgd worden dan dient u daartoe een PGB aan te vragen.

Binnen alle drie de wetten kunt u kiezen voor zorg in natura (ZIN) of voor zorgverlening via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Pro Geria thuiszorg organiseert zorg binnen ket kader van de PGB met behulp van Zelfstandig Zorgverleners (ZZP’ers).  InterMediCare levert uitsluitend zorg in natura (ZIN ).

Indicatie 

Om in aanmerking te komen voor gefinancierde zorg, heeft u een indicatie nodig.

  • Voor zorg vanuit de Zvw kan de verpleegkundige van InterMediCare deze indicatie stellen.
  • Voor zorg vanuit de WLZ wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  • Voor zorg vanuit de WMO wordt de indicatie gesteld door het wijkteam van uw gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Eigen bijdrage

Vanuit de overheid kan er een eigen bijdrage worden gerekend. Dit is van toepassing bij ZIN vanuit de WLZ en ZIN vanuit de WMO. In het geval van ZIN vanuit de Zvw hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Het Centraal Administratie Kantoor berekent en incasseert de eigen bijdrage.

Websites die u kunt raadplegen zijn:

www.ciz.nl

www.svb.nl

www.zn.nl

www.persaldo.nl

Meer informatie over een gefinancierde zorg?

Mocht u nog verdere vragen hebben over gefinancierde zorg? Wij zijn te bereiken per email via  info@progeria.nl.